Tuesday, September 17, 2019 Register  Login 
Uputstvo za upisivanje novosti

 Pogledajte detaljno objašnjenje kako dodati novost na stranici Novosti sela na isakovo.com-u.

========================================================================

Za sve informacije obratite se administratorima sajta Keric Drazi ili Stojanovic Jugoslavu.

 Print   
Novosti sela

Current Articles | Categories | Search | Syndication

Friday, October 03, 2008
Parlamentarna Skupština Saveta Evrope
By host @ 9:02 AM :: 3190 Views :: 0 Comments :: :: Novosti
 

Parlamentarna Skupština Saveta Evrope

 

Situacija nacionalnih manjina u Vojvodini i rumunske etničke manjine u Srbiji

 

Odluka 1632 (2008) 1

 

 

1.    Parlamentarna Skupština primećuje da su danas društava Evrope multikulturalne i multietničke oznake. 

2.    Odlučno brani kulturalnu raznovrsnost, čija je važnost isticana u nekoliko dokumenata Saveta Evrope i naročito u Okvirnoj Konvenciji za Zaštitu Nacionalnih Manjina (ETS broj 157) i u Evropskoj Povelji za Regionalne ili Manjinske Jezike (ETS broj 148).

3.    Raznovrsnost ne treba da bude doživljena kao ugrožavanje, nego kao izvor za obogaćenje. Ona bi trebala da bude poštovana i očuvana kao koreniti deo bilo kojeg demokratskog društva. Podržka načela ljudskih prava, zakonitosti i demokratije je najbolje obezbedjenje da će raznovrsnost biti poštovana.

4.    Srbija, kao i celi region na Balkanu, je jedna od najmulitkulturalnih zemalja u Evropi. Ona mora da preuzme inherentne dužnosti svih mulitkulturalnih društava podgurivanjem vizije društva osnivanog na poštovanje raznovrsnosti, i borbom protiv svih oblika netrpeljivosti i diskriminacije.

5.    Region, uključujući Srbiju, ostaje obeležen medjuetničkim natezanjama. Čak i danas, incidenti etničke prirode, sa raznim stepenima žestine, zabeleženi su u Srbiji.

6.    Skupština ističe da su medjukulturalna komunikacija i poštovanje raznovrsnosti kultura  garancije dugotrajnog mira i stabiliteta u regionu.

7.    Dok su sadašnji etnički incidenti malobrojni u sprskoj pokrajini Vojvodini, pokrajini čija mešovita etnička gradja je jedna od najizrazitijih u Srbiji, mora da se beleži da u 2004.  – u periodu obeleženim mnogobrojnim i uznemiravajućim medjuetničkim incidentima – vlasti su reagovale daleko previše sporo.

8.    Skupština bodri srpske vlasti da uvek reaguju velikom brzinom i strogosću protiv izvršilaca medjuetničkog nasilja u svim oblicima.

9.    Skupština pozdravlja činjenicu da je nekoliko pohvalnih prvih koraka preuzeto, uključujući skup zakona iz 2002. i novi Ustav Srbije iz 2006., za unapredjenje prava nacionalnih manjina, i bodri vlasti da nastave sa svojim naporima.

10.   U vezi s time, Skupština je vrlo zadovoljna da primeti da je od skorih izbora položaj [moja primedba: ili dužnost, služba] Ministra Ljudskih i Manjinskih Prava ponovo postavljen i da su pretstavnici manjina uključeni u vladajučoj koaliciji  sa ministarskim mandatima.

11.   Ove napore treba podržavati sa politikom obaveštavanja od strane državne uprave, verskih organizacija i medija da unapredjivaju duh trpeljivosti i medjukuturalni razgovor i suzbijanje diskriminacije.

12.   Skupština sa zadovoljstvom beleži da je nacrt zakona protiv diskriminacije bio spremljen i poslat Evropskom Komitetu za Demokratiju kroz Pravnim Pristupima (“Venecijskom Komitetu”) za opaske. Hitno usvojenje i  izvršavanje ovog zakona je naročito važno za sprečavanje bilo koje buduće diskriminacije protiv članova nacionalnih manjina.

13.   Skupština je uverenja da bi ombudsman mogao i trebao ovde da ispuni važnu ulogu. Zbog toga pozdravlja dugočekano imenovanje Ombudsmana Republike Srbije 29 Juna 2007.

14.   Nadalje, državna uprava mora da uloži svaki napor da pojača poverenje manjina u državne zastupnike i da suzbije predrasude protiv manjina koje bi mogle da ostaju u ustanovama sprovodjenja zakona [moja primedba: odnosno policiji, itd] i sudstva. Skupština pozdravlja postojanje plana za povećanje predstavništva pripadnika manjina u policiji i sudskim ustanovama, prvenstveno osnivanje multietničkih snaga policije u južnoj Srbiji. Ona podstiće državne vlasti da pruže ovo pokretanje drugim krajevima i naročito Vojvodini.

15.   Skupština je bezobzirno zabrinuta da primećuje ozbiljne nepotpunosti u ispunjenju prava manjina. Dužnost je državnih, pokrajinskih i meštanih vlasti da obezbede celovito izvršenje bitnih zakonskih mera.

16.   Poneke zakonske mere izostavljaju nekolikim godinama, i ovo sprečava mogućnost iskorišćenja zakonskog okvira razvijenog 2002 za najbolji ishod u korist pripadnika manjina.

17.   Skupština je mišljenja da ovi nedostaci u zakonodavnom uredjaju krnje verodostojnost političke volje vlasti u odnosu na prava manjina i ne doprinose izgradjenju poverenja pripadnika nacionalnih manjina u vlast.

18.   Skupština je takodje zabrinuta o razilaženjima uočenim medju oblastima u primenjivanju prava manjina i u stvarnoj pristupaćnosti tim pravima za njihove pripadnike. Osobito primećuje da pripadnici nacionalnih manjina u severoistočnoj Srbiji su u jasno manje povoljnom položaju od onih iz Vojvodine.

19.   U vezi pitanja identiteta manjina, i naročito što se tiče diskusije o rumunskim i vlaškim manjinama, Skupština opoziva princip izraženog u 3. Članku Okvirne Konvencije za Zaštitu Nacionalnih Manjina i ponovo potvrdjuje da je ikakav pokušaj nametanja identiteta jednom licu, ili grupi lica, nedopustljiv.

20.   Prema tome Skupština podstiče pripadnike rumunske i vlaške manjine iz istočne Srbije da ujedinju svoje napore i savladaju svoje unutrašnje nesuglasice u sopstvenu korist i da bi očuvali osobite odlike koje sačinjavaju njihove identitete. Ovde srpske vlasti imaju dužnost da ne ometaju nego da podržavaju inicijative u tom pravcu.

21.   Skupština je svesna o brigama iznesenih od strane Venecijanskog Komiteta o zakonu iz 2006 o crkvama i verskim organizacijama u Republici Srbiji i pridružuje se u njihovoj preporuci da se donese jasnije [preciznije] razumevanje o zakonskom statusu crkvenog prava i crkvenih odluka. Nadalje, Skupština uporno moli srpske vlasti da saradjuju podjednako sa Srpskom Pravoslavnom crkvom  i sa Rumunskom Pravoslavnom crkvom da pronadju praktično rešenje kojem se postiže stvarna sloboda vere u istočnoj Srbiji, kao što je već slučaj u Vojvodini.

22.   Konačno, svestna da saradnja domaćinske i rodbinske države pod dvostranim ugovorima je stvarne vrednosti u vezi obezbedjenja stabilnosti u Evropi, Skupština poziva srpske vlasti da pojačaju svoje dobre odnose sa rodbinskim drzavama (Rumunijom, Madjarskom, Hrvatskom i “bivšom Jugoslovenskom Republikom Makedonijom”) s potpunom izvršenjem dvostranih ugovora koje su potpisale. Isto važi za vlasti iz rodbinskih država. 

23.   Prema tome, Skupština poziva nadležne vlasti u Republici Srbiji da:

 

23.1 obrate više pažnje navodjenjima o medjuetničkom nasilju i da se bave o njima hitro, čvrsto i uspešno, naročito sa sredstvima efikasnih policijskih istraživanja i sudskim postupcima

 

23.2 se pobrinu da se zakoni o pravima manjina, naročito zakoni doneti 2002, dejstveno primenjuju

23.3 ustanove po mogućnosti hitno fond za promicanje društvenog, privrednog, kulturalnog i opšteg razvitka nacionalnih manjina predvidjenim pod 20 naslovu okvirnog zakona iz 2002. o zaštiti prava i slobode nacionalnih manjina

 

23.4 brzo donesu zakon protiv diskriminacije, uzevši u obzir komentare od strane Venecijskog Komiteta

 

23.5 usvoje kao pitanje prioriteta zakonske tekstove o financiranju i izboru nacionalnih saveta za nacionalne manjine, uzevši u obzir komentare stručnjaka Saveta Evrope o prednacrtu zakona o izborima 

 

23.6 preciznije odrede delatnosti i dužnosti nacionalnih saveta za nacionalne manjine, u isto vreme davanjem potrebnih novčanih sredstava da bi oni ispunili svoje misije

 

23.7 uvedu mehanizam za osposobljenje nacionalnih saveta za nacionalne manjine da pregledaju činove izvrsne vlasti u odnosu na prava manjina

 

23.8 sazovu češće i redovne sastanke Nacionalong Saveta za Nacionalne Manjine

 

23.9 zamisle naimenovanje ombudsmana-zamenika zaduženog za pitanja u vezi sa pravima manjina

 

23.10 mada sa ovog gledišta  prizanvajući poboljšanja sadrženim u novom Ustavu,  da daljnje učvrste stabilitet budžetova autonomskih pokrajina 

 

23.11 preuzmu odredjene mere u korist pripadnika svih manjina, i da iskorene svaku diskriminaciju protiv njenih pripadnika 

 

23.12 pojačaju napore ka unapredjivanju inicijativa za promicanje duha trpeljivosti i medjukulturalne komunikacije

 

23.13 intenziviraju inicijative za obučavanje učitelja sa bitnim kalifikacijama za poučavanje jezika i poučavanje na jezicima manjina 

 

23.14 nastave sa razvijanjem dvojezičkih škola i škola na maternjem jeziku

 

23.15 uklone razlike medju područjima koje postoje u stvarnim zaštitama prava manjina (naročito za upotrebu manjinskih jezika u upravljanju, obrazovanju na manjinskim jezicima, slobodu vere, itd.) sa potpunom primenjivanjem postojećih zakona o ovim pitanjima u celoj teritoriji 

 

23.16 preuzmu potrebne mere da bi obezbedili Vlasima/Rumunima koji žive u Istočnoj Srbiji (u Timočkom, Moravskom i Dunavskom Slivu) pristup obrazovanju, medijama i državnom poslovodjenju na maternjem jeziku i da im dopuste da održavju verske službe na tom jeziku 

 

23.17 pronadju i primenu tehnička rešenja koja bi omogučila žiteljima istočne Srbije da primaju emisije na rumunskom izradjenim u Vojvodini 

 

23.18 predvidju izuzeća u postupcima privatizacije medija u korist medija koje rade na manjinskim jezicima, da bi obezbedili njihovu održivost 

 

24.   Skupština takodje poziva Srbiju i odnosne rodbinske države da sazovu skup, po mogućnosti najranije, zajedničkih medjudržavnih komiteta predvidjenih u dvostranim ugovorima koje su one sklopile u vezi saradnje na temi zaštite nacionalnih manjina.

25.   Skupština poziva svoj Komitet za Uvažavanje Obaveza i Angažiranja od strane država članica Saveta Evrope (Nadgledni Komitet) da uzme u podesan obzir predloge sadržene u ovom rešenju dok vodi svoj dijalog sa sprskim vlastima.

 

1     Pretres Skupštine 1. Oktobra 2008 (33. Sedninca) (vidi Dok. 11528, izveštaj Odbora za Zakonska  Dela i Ljudska Prava, izveštilac: G. Herrmann). Tekst usvojen od strane Skupštine 1. Oktobra 2008 (33. Sedninca).

 

Vidi takodje Preporuku 1845 (2008).

 

* * *

 

Parlamentarna Skupština Saveta Evrope

 

Situacija nacionalnih manjina u Vojvodini i rumunske etničke manjine u Srbiji

 

Preporuka 1845 (2008) 1

 

 

1.    Parlamentarna Skupština, u odnosu na svoju Odluku 1632 (2008) o situaciji nacionalnih manjina u Vojvodini i rumunske etniške manjine u Srbiji, poziva Odbor Ministara da uzme u obzir, u toku svog redovitog nadgledanja, preporučivanja srpskim vlastima u gornje spomenutoj Odluci, i da imaju na umu u sklopu predstojećeg cilkusa nadgledanja pod Okvirom Konvencije za Zaštitu Nacionalnih Manjina.

2.    Skupština takodje preporučuje da Odbor Ministara i srpske vlasti namisle puštenje u dejstvo novih odredjenih ispomoćnih radnja za podršku razvitka konkretnih akcionih planova za pokretnju duha trpeljivosti i medjukulturalnog dijaloga, i posebno da pojačaju poverenje manjina u državnim ustanovama i da suzbijaju predrasude protiv manjina koje bi mogle da ostaju u ustanovama sprovodjenja zakona i sudstvu.

 

 

 

 

1 Pretres Skupštine 1. Oktobra 2008 (33. Sedninca) (vidi Dok. 11528, izveštaj Odbora za Zakonska  Dela i Ljudska Prava, izveštilac: G. Herrmann). Tekst usvojen od strane Skupštine 1. Oktobra 2008 (33. Sedninca).

 

Originali odluke i preporuke, na engleskom, se nalaze ovde:

 

http://assembly.coe.int/Main.asp?link=/Documents/AdoptedText/ta08/ERES1632.htm

http://assembly.coe.int/Main.asp?link=/Documents/AdoptedText/ta08/EREC1845.htm

 

 

Prevod sa engleskog 2.10.2008: Virgil S. Speriosu.

Comments
Currently, there are no comments. Be the first to post one!
Click here to post a comment
Syndicate   Print   
Partneri
 Print   
Foto album
DSCN7330
 Print   
Isakvčani
Air Isakovo
 Print   
Korisnici na mrezi
Membership Membership:
Latest New User Latest: ArnoldThurbe
New Today New Today: 0
New Yesterday New Yesterday: 2
User Count Overall: 436

People Online People Online:
Visitors Visitors: 2
Members Members: 0
Total Total: 2

Online Now Online Now:
 Print   
Anketa
Da li zelite da ucestvujete u sakupljanju skolskih i starih fotografija isakvcana.


Submit Survey  View Results
 Print   
Novosti sela  |  Foto album  |  Foto Isakvčana  |  Informacije  |  Linkovi  |  Stara vezija  |  Vicevi dana  |  Vasa pitanja  |  Pomoć  |  Folklor
Copyright 2007 by isakovo.com   |  Privacy Statement  |  Terms Of Use
Concepted by Isakovo.com